പേജ്_ബാനർ

വീഡിയോ

കമ്പനി വീഡിയോ

ഉൽപ്പന്ന വീഡിയോ

BY040 ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേബിൾവെയർ മെഷീൻ

BY040 സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേബിൾവെയർ മെഷീൻ

YC040 ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേബിൾവെയർ മെഷീൻ

ഇരട്ട ബീം, മൾട്ടി ജോയിൻ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേബിൾവെയർ മെഷീൻ

ഇരട്ട സിലിണ്ടർ റീലോഡർ

സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ റീലോഡർ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രം മെഷീൻ

ഡ്രം മെഷീൻ മൾട്ടി-ലെയർ ഡ്രൈയിംഗ് ലൈൻ